• Begeleiding
 • Advies
 • Trainingen
 • Activiteiten
 • Wonen
 • Wie wij zijn
 • Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

  Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

  Het bevoegd gezag van

  MV Pedagogiosche begeleiding

  Overwegende

  - Dat MV Pedagogische begeleiding verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;

  - dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij MV Pedagogische begeleiding op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;

  - dat MV Pedagogische begeleiding een meldcode wenst vast te stellen zodat de beroepskrachten die binnen MV Pedagogische begeleiding werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

  - dat [MV Pedagogische begeleiding in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

  - dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten;

  - dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking;

  - dat onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor MV Pedagogische begeleiding werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding, onderwijs, of een andere wijze van ondersteuning biedt;

  - dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent.

  In aanmerking nemende

  - de Wet bescherming persoonsgegevens;
  - de Wet op de jeugdzorg;
  - de Wet maatschappelijke ondersteuning

  Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.


  Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

  Stap 1: In kaart brengen van signalen
  Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.

  Hebt u zelf geen contact met de kinderen van uw cliënt, dan kunt u toch signalen vastleggen over de situatie waarin deze kinderen zich mogelijkerwijs bevinden, als de toestand van uw cliënt daar aanleiding toe geeft.

  Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht, meld de signalen dan bij de leidinggevende of de directie. In dat geval is dit stappenplan niet van toepassing.

  Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht. Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd. Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde beroepskracht.

  Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt
  Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld

  Bespreek de signalen met een deskundige collega. Vraag zo nodig1 ook advies aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of aan het Steunpunt Huiselijk Geweld.

  Stap 3: Gesprek met de cliënt
  Bespreek de signalen met de cliënt. Hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de cliënt, raadpleeg dan een deskundige collega en/of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.

  1. leg de cliënt het doel uit van het gesprek;
  2. beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
  3. nodig de cliënt uit om een reactie hierop te geven;
  4. kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, gehoord en waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking kunt u daarbij de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis gebruiken.

  Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de cliënt, is alleen mogelijk als:

  - de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;
  - als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt door dit gesprek het contact met u zal verbreken.

  1 De KNMG Meldcode Kindermishandeling vraagt van artsen om altijd ook advies in te winnen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld

  Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
  Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de cliënt het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.

  Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden Hulp organiseren en effecten volgen
  Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u uw cliënt en zijn gezin redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunt beschermen:

  - organiseer dan de noodzakelijke hulp;
  - volg de effecten van deze hulp;
  - doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint.

  Melden en bespreken met de cliënt
  Kunt u uw cliënt niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling beschermen of twijfelt u er aan of u voldoende bescherming hiertegen kunt bieden:

  - meld uw vermoeden bij het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of bij het Steunpunt Huiselijk Geweld;
  - sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is;
  - overleg bij uw melding met het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld wat u na de melding, binnen de grenzen van uw gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om uw cliënt en zijn gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.


  Bespreek uw melding vooraf met uw cliënt (vanaf 12 jaar) en of met de ouder (als de cliënt nog geen 16 jaar oud is).

  1. leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;
  2. vraag de cliënt uitdrukkelijk om een reactie;
  3. in geval van bezwaren van de cliënt, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan deze bezwaren;
  4. is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw cliënt of zijn gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt of zijn gezinslid door het doen van een melding daartegen te beschermen;
  5. doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de cliënt of zijn gezinslid de doorslag moet geven.Van contacten met de cliënt over de melding kunt u afzien:- als de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;- als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt daardoor het contact met u zal verbreken.


  Verantwoordelijkheden van MV Pedagogische begeleiding voor het scheppen van een randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat.

  Om het voor beroepskrachten mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt MV Pedagogische begeleiding er zorg voor dat:

  - binnen de organisatie en in de kring van cliënten bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud van de meldcode;
  - regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering zodat beroepskrachten voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code;
  - er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de beroepskrachten kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;- de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;
  - de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zonodig acties in gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;
  - afspraken worden gemaakt over de wijze waarop MV Pedagogische begeleiding zijn beroepskrachten zal ondersteunen als zij door cliënten in of buiten rechte worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen.